EDU & EVENT | 2018.05.23

 

 

​DA INSPIRE KOREA 2018 

 

 

 

  참가 디자이너 신청 기간   - 2018년 7월 2일(월) ~ 8월 17일(금)

 

  ​    참가 갤러리 신청 기간    - 2018년 9월 3일(월) ~ 11월 5일(월) 

 

 

 

​DA INSPIRE KOREA 2018 모집 안내 요강 보기